Thiết lập mô hình V3

Thiết lập mô hình V3

Các bước thực hiện

Đăng nhập quản lý Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Chọn Hệ thống ==> Lựa chon mô hình ==> yêu cầ mật khẩu gõ vào admin xong enter
Responsive 1. Đầu tiên chọn Khu vực (1)
2. Xác định khu vực có tính giờ hay không? (2) nếu có Check vào
3. Khu vực này có sử dụng không? (3) nếu không Check vào
4. Đặt tên cho khu vực? (4) Ví dụ: Trong nhà chẳng hạn
5. Nếu khu vực có tính giờ gõ tiền 1 giờ vào ô (5)? Ví dụ: Tiền giờ khách sạn 50.000đ/giờ chẳng hạn
6. Chọn loại hình kinh doanh (6) (có 9 loại hình để lựa chọn)? Ví dụ: Hotel chẳng hạn
7. Điền thông tin bàn phòng cách nhau bằng dấu ,
8. Lưu lại lựa chọn cài đặt (8) (Lặp lại thao tác trên cho các khu vực khác)

Mô hình Cafe

Yêu cầu: Quán có 2 khu vực

Trong nhà: 12 bàn (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

Ngoài trời: 12 bàn (13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)

Đăng nhập quản lý Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Chọn Hệ thống ==> Lựa chon mô hình ==> yêu cầu mật khẩu gõ vào admin xong enter
Responsive 1. Đầu tiên chọn Khu vực (1)
2. Xác định khu vực có tính giờ hay không? (2) Khu vực này không tính giờ, bỏ Check
3. Khu vực này có sử dụng không? (3) Khu vực này sử dụng, bỏ Check
4. Đặt tên cho khu vực? (4) gõ vào tên khu vực: Trong nhà
5. Nếu khu vực có tính giờ gõ tiền 1 giờ vào ô (5)? Khu vực không tính giờ, xóa giá cho về 0
6. Chọn loại hình kinh doanh (6) (có 9 loại hình để lựa chọn)? Trường hợp này chọn: Cafe
7. Điền vào 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
8. Lưu lại lựa chọn cài đặt (7) ==> Cập nhật (Lặp lại thao tác trên cho khu vực Ngoài trời)
Responsive 1. Đầu tiên chọn Khu vực (1)
2. Xác định khu vực có tính giờ hay không? (2) Khu vực này không tính giờ, bỏ Check
3. Khu vực này có sử dụng không? (3) Khu vực này sử dụng, bỏ Check
4. Đặt tên cho khu vực? (4) gõ vào tên khu vực: Ngoài trời
5. Nếu khu vực có tính giờ gõ tiền 1 giờ vào ô (5)? Khu vực không tính giờ, xóa giá cho về 0
6. Chọn loại hình kinh doanh (6) (có 9 loại hình để lựa chọn)? Trường hợp này chọn: Cafe
7. Điền vào 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
8. Lưu lại lựa chọn cài đặt (7) ==> Cập nhật
Responsive Lập lại thao tác trên chọn ẩn --> Cập nhật cho các khu vực còn lại Chọn thoát và đăng nhập bán hàng với tài khoản user Mật khẩu user Responsive Mô hình Cafe đã được tạo Responsive

Mô hình Bida

Yêu cầu: Quán có 4 khu vực (France, Lỗ, 3 băng,Cafe)

France: 10 bàn (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

Lỗ: 10 bàn (11,12,13,14,15,16,17,18,19,20)

3 băng: 10 bàn (21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)

Cafe: 10 bàn (31,32,33,34,35,36,37,38,39,40)

Đăng nhập quản lý Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Chọn Hệ thống ==> Lựa chon mô hình ==> yêu cầu mật khẩu gõ vào admin xong enter
Chọn Tạo mô hình Bida ==> Thoát
Responsive Chọn thoát và đăng nhập bán hàng với tài khoản user Mật khẩu user Responsive Mô hình Bida đã được tạo Responsive