Hướng dẫn cơ bản V3

Hướng dẫn cơ bản V3

Thêm món mới

Đăng nhập bán hàng Tài khoản: user Mật khẩu: user
Responsive Chọn bàn bất kỳ (Bàn 46 chẳng hạn)
Responsive Chọn danh mục (Nước ngọt chẳng hạn)
Responsive Chọn thêm món ở góc trái trên, điền tên món giá, đơn vị tính => Thêm =>Thoát
Responsive Ta sẽ thấy món mới thêm sẽ hiển thị trong cùng danh mục (Món mới thêm 20.000đ)
Responsive

Cập nhật món giá

Đăng nhập bán hàng Tài khoản: user Mật khẩu: user
Responsive Chọn cập nhật giá
Responsive Chọn danh mục --> Chọn món --> thay đổi tên, đơn vị tính, giá --> Cập nhật
Responsive

Xóa món

Đăng nhập quản lý Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Chọn Thực đơn + Nguyên liệu --> Thực đơn
Responsive Chọn danh mục cần xóa (Nước ngọt chẳng hạn)
Responsive Chọn món cần xóa (Món mới thêm chẳng hạn) --> Xóa/hết
Responsive

Thêm danh mục

Đăng nhập quản lý Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Chọn Thực đơn + Nguyên liệu --> Danh mục + KM + In bếp
Responsive Chọn Thêm (góc trái dưới như hình)
Responsive Điền tên danh mục (Danh mục mới chẳng hạn) --> Lưu (như hình)
Responsive Danh mục vừa mới thêm (Danh mục mới)
Responsive

Cập nhật danh mục

Đăng nhập quản lý Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Chọn Thực đơn + Nguyên liệu --> Danh mục + KM + In bếp
Responsive Chọn danh mục cần cập nhật (Danh mục mới chẳng hạn)
Responsive Sau khi sửa (Danh mục đã sửa chẳng hạn) ==> Lưu
Responsive

Thiết lập in bếp - pha chế

Đăng nhập quản lý Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Chọn Thực đơn + Nguyên liệu --> Danh mục + KM + In bếp
Responsive Check vào Pha chế ==> Cập nhật
Responsive Pha chế đã Cập nhật
Responsive Tương tự In Bếp Cập nhật
Responsive

Khuyến mãi giảm giá

Đăng nhập quản lý Tài khoản: admin Mật khẩu: admin
Responsive Chọn Thực đơn + Nguyên liệu --> Danh mục + KM + In bếp
Responsive Chọn % giảm giá thức uống 15% chẳng hạn ==> Cập nhật
Responsive Thức uống đã giảm 15%
Responsive Tương tự giảm giá thức ăn 25%
Responsive

Cài đặt máy in

Mở chương trình lên --> Cài đặt máy in ==> Lưu lại thông tin vừa sửa
Responsive

Đổi pass admin

Mở chương trình lên --> Cài đặt máy in ==> nhập Pass admin cũ (admin), nhập pass admin mới --> Lưu lại thông tin vừa sửa
Responsive

Tính giờ Khách sạn

Lưu ý trước khi chọn chức năng này quý khách đã thiết lập mô hình kinh doanh Khách sạn tính giờ
Responsive Responsive Mở chương trình lên --> Cài đặt máy in, thay đổi thông tin như hình xong ==> Lưu lại thông tin vừa sửa
Responsive