HƯỚNG DẪN PHẦN MỀM QUẢN LÝ V3

Đoạn video sau hướng dẫn phần mềm quản lý v3 (phần 1)

Đoạn video sau hướng dẫn phần mềm quản lý v3 (phần 2), Thay đổi thông tin bill, máy in, mật khẩu tạo bàn và email nhận báo cáo

Đoạn video sau hướng dẫn phần mềm quản lý v3 (phần 3), Hướng dẫn tạo bàn và xóa dữ liệu (Chỉ áp dụng khi mới lập quán hoặc cơ cấu lại quán) Password mặc định abcd

Đoạn video sau hướng dẫn phần mềm quản lý v3 (phần 4), thiết lập dữ liệu ban đầu import từ file excel mẫu (Chỉ áp dụng khi mới lập quán hoặc cơ cấu lại quán) Password mặc định abcd

Đoạn video sau hướng dẫn phần mềm quản lý v3 (phần 5), thiết lập giảm giá, áp dụng khai trương hoặc dịp lễ (trong ví dụ này ta giảm 20% thức uống)

Đoạn video sau hướng dẫn phần mềm quản lý v3 (phần 6), Thiết lập in pha chế, in bếp, phân loại, in kiểm tra, in bill tính tiền (trong ví dụ ta chỉ cần bấm vào In bếp hệ thống sẽ tự phân bố job in cho từng loại máy in, tự động phân phối hàng đợi in).

Đoạn video sau hướng dẫn phần mềm quản lý v3 (phần 7), định lượng món (thực đơn) tỉ lệ 1:1, trong ví dụ này ta định lượng nước suối

Đoạn video sau hướng dẫn phần mềm quản lý v3 (phần 8), định lượng bún giò heo, 200g bún (tương đương 0.2kg) + 100g Giò heo (tương đương 0.1kg)